Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs- 20.04.2023

ANTETanmcs 2023 .pdfNR.18664 /13.04.2023

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. TABACI, nr.1, judeţul DOLJ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 

Postul scos la concursNumar posturiNivel studiiNivel postLoc de muncă conform structurii organizatoriceDurata contractului /timp lucru
Asistent medical generalist debutant2PLExecuţieAmbulatoriul integratNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră1GExecuţieSecţia clinică OftalmologieNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră1GExecuţieSecţia clinică O.R.L.Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră1GExecuţieSecţia clinică

Gastroenterologie

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră1GExecuţieSecţia clinică

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră3GExecuţieSecţia

Chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră1GExecuţieSecţia clinică

Chirurgie generală II

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă2GExecuţieSecţia Cardiologie – Compartiment Cardiologie IntervenţionalăNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă1GExecuţieSecţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă2GExecuţieBloc operator

chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă1GExecuţieBloc operator 2Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă1GExecuţieSecţia clinică

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă1GExecuţieSecţia clinică NefrologieNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Infirmieră debutantă1GExecuţieCompartiment NeurologieNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia clinică UrologieNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia Cardiologie – Compartiment USTACCNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare2GExecuţieSecţia

Chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieAmbulatoriul integratNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia clinică Pediatrie IINedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia clinică A.T.I. – Compartiment ATI copiiNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia clinică A.T.I. – Compartiment toxicologieNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Îngrijitoare1GExecuţieSecţia clinică

Medicină internă

Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Brancardier3GExecuţieSpitalNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Agent D.D.D.1GExecuţieServiciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM)Nedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Consilier juridic I1SExecuţieBiroul juridicNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Economist I1SExecuţieServiciul Financiar contabilitateNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Auditor I1SExecuţieBiroul Audit internNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Şef Birou Informatică1SConducereBiroul InformaticăNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

“Art. 15

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 1. Asistent medical generalist debutant (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

 • Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

 • Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

Sau

 • Nu necesită vechime în specialitate.

 

 1. Infirmieră:
 • Şcoală generală
 • Curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare
 • Minim 6 luni vechime ca infirmieră

 

 1. Infirmieră debutantă:
 • Şcoală generală;
 • Nu necesită vechime în muncă.

 

 1. Îngrijitoare:
 • Şcoală generală;
 • Nu necesită vechime în muncă

 

 1. Brancardier:
 • Şcoală generală;

·       Nu necesită vechime în muncă

 1. Agent D.D.D.(dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare):
 • Şcoală generală;
 • Minim 6 luni vechime ca agent D.D.D.
 1. Consilier juridic I:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate
 • Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 1. Economist I:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate
 • Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 1. Auditor I*:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate (studii juridice)
 • Minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor
 • perfecţionări/specializări, documente elaborate de instituţii acreditate, care să ateste deţinerea de competenţe, in domeniul auditului intern

*Candidatul care a promovat concursul are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor să depună un dosar în vederea obţinerii avizului necesar numirii în funcţia de auditor intern (în conformitate cu pct. 2.3.4.1 din HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern) care cuprinde următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere adresată şefului structurii în vederea obţinerii avizului;
 2. b) curriculum vitae;
 3. c) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
 4. d) o lucrare în domeniul auditului intern;
 5. e) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

 

Referitor la interviul de avizare:

Interviul de avizare se susţine în prezenţa şefului Biroului Audit Public Intern numai de către candidatul declarat “admis”.

Acesta constă în susţinerea de catre candidaţi, a lucrării depuse în domeniul auditului intern.

Obţinerea avizului favorabil constituie o cerinţă obligatorie în vederea angajării.

Rezultatul interviului de avizare nu se poate contesta.

Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante si conducerii entităţii în cauza în termen de 2 zile de la data susţinerii interviului.

 

 1. Şef Birou Informatică:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitatea biroului
 • Minim 2 ani vechime în specialitate

 

ACTELE NECESARE

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);
 11. k) adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015(pentru posturile de asistent medical);
 12. l) taxă de înscriere – 100 lei RON

 

 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), respectiv j)-k), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului şi pe posturi.gov.ro.

 

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 04.05.2023, orele 14.00.

 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

Selecţia dosarelor de înscriere;

Proba scrisă;

Interviul.

 

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

– proba scrisă în data de 12.05.2023, ora 09.00

– proba interviu în data de 18.05.2023 începand ora 09.00.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

20.04.2023 – 04.05.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada de depunere dosare de concurs
05.05.2023Selecţia dosarelor
08.05.2023orele15:00Termen afişare rezultate selecţie dosare
09.05.2023orele15:00Termen depunere contestaţii selecţie dosare
10.05.2023orele15:00Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
12.05.2023orele09:00Proba scrisă (sinteză/grilă)
15.05.2023orele: 12:00Termen afişare rezultate proba scrisă
16.05.2023orele12:00Termen depunere contestaţii proba scrisă
17.05.2023orele09:00Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă
18.05.2023orele: 09:00Proba interviu
19.05.2023orele09:00Termen afişare rezultate proba interviu
19.05.2023orele15:30Termen depunere contestaţii proba interviu
22.05.2023orele11:00Termen afişare rezultate contestaţii proba interviu
22.05.2023orele14:00Afişare rezultate finale concurs

 

 

MANAGER,

GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

 

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF) 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA agent DDD (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent medical debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA auditor I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA consilier juridic I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA economist I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA infirmiera (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA ingrijitoare (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA sef birou informatica (format PDF)

 

FISA DE POST AGENT DDD (format PDF)

FISA DE POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

FISA DE POST AUDITOR I (format PDF)

FISA DE POST BRANCARDIER (format PDF)

FISA DE POST CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

FISA DE POST ECONOMIST I (format PDF)

FISA DE POST INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

FISA DE POST INFIRMIERA (format PDF)

FISA DE POST INGRIJITOARE (format PDF)

FISA DE POST SEF BIROU INFORMATICA (format PDF)


 
 

Dosare

AS.MED.GEN.DEB.(PL) (format PDF)

AUDITOR I (format PDF)

BRANCARDIER (format PDF)

CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

ECONOMIST I (format PDF)

INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

INFIRMIERA (format PDF)

INGRIJITOARE (format PDF)

ANUNT SALI PROBA SCRISA (format PDF)

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

Rezultat proba scrisa AUDITOR I (format PDF)

Rezultat proba scrisa BRANCARDIER (format PDF)

Rezultat proba scrisa CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Rezultat proba scrisa ECONOMIST I (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA (format PDF)

Rezultat proba scrisa INGRIJITOARE (format PDF)

Rezultate contestatii proba scrisa

rezultat contestatii proba scrisa infirmiera+infirmiera debutanta (format PDF)

ANUNT SALI PROBA interviu (format PDF)

 

Rezultate interviu

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU AUDITOR I (format PDF)

REZULTATE INTERVIU BRANCARDIER (format PDF)

REZULTATE INTERVIU CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ECONOMIST I (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ÎNGRIJITOARE (format PDF)


REZULTAT CONTESTATIE INTERVIU CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Rezultate finale

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE FINALE AUDITOR I (format PDF)

REZULTATE FINALE BRANCARDIER (format PDF)

REZULTATE FINALE CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

REZULTATE FINALE ECONOMIST I (format PDF)

REZULTATE FINALE INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

REZULTATE FINALE ÎNGRIJITOARE (format PDF)

Data angajare (format PDF)

Sari la conținut