Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs-11.10.2023

ANTETanmcs 2023 .pdf

NR.48305/11.10.2023

 

ANUNŢ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Postul scos la concursNumar posturiNivel studiiNivel postLoc de muncă conform structurii organizatoriceDurata contractului /timp lucru
Asistent medical generalist licenţiat principal2SExecuţieSecţia clinică

Medicină internă

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical generalist principal1PLExecuţieSecţia clinică

Medicină internă

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical generalist licenţiat principal1SExecuţieSecţia clinică

Chirurgie generală II

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical generalist principal1PLExecuţieSecţia clinică

Chirurgie generală II

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical generalist1PLExecuţieSecţia clinică

Chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical coordonator1SConducereLaborator RadioterapieNedeterminată /normă întreagă/   6 ore/zi
Muncitor calificat I – zidar1MExecuţieBiroul AdministrativNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Muncitor necalificat1GExecuţieBiroul AdministrativNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Muncitor calificat I – frigotehnist1MExecuţieBiroul Tehnic- Activitate de  instalatii de apa, lumina si incalzireNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

“Art. 15

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 1. Asistent medical generalist licenţiat principal (S):
 • Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (asistenţă medicală generală)
 • Grad principal;
 • Minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist

 

 1. Asistent medical generalist principal (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

                    Sau

 • Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

                    Sau

 • Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
 • Grad principal;
 • Minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist.

 

 1. Asistent medical generalist (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

                    Sau

 • Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

                    Sau

 • Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
 • Minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

 

 1. Asistent medical coordonator (S):
 • Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (asistenţă medicală generală)
 • Grad principal;
 • Minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist.
 1. Muncitor calificat I (frigotehnist, zidar):
 • Diplomă (certificat) de calificare
 • Minim 9 ani vechime în specialitate
 1. Muncitor necalificat:
 • Şcoală generală;
 • Nu necesită vechime în muncă

ACTELE NECESARE

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);
 11. k) adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015(pentru posturile de asistent medical);
 12. l) taxă de înscriere – 150 lei RON

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

       Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

       Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), respectiv j)-k), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului şi pe posturi.gov.ro.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 24.10.2023, orele 14.00.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

Selecţia dosarelor de înscriere;

Proba scrisă;

Interviul.

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de concurs.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută  doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) abilităţi de comunicare;
 6. f) iniţiativă şi creativitate.

Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii admişi, la finalul concursului.

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

– proba scrisă în data de 01.11.2023, ora 09.00

– proba interviu în data de 07.11.2023 începand ora 09.00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11.10.2023 – 24.10.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs
25.10.2023Selecţia dosarelor
26.10.2023orele14:00Termen afişare rezultate selecţie dosare
27.10.2023orele14:00Termen depunere contestaţii selecţie dosare
30.10.2023orele14:00Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
01.11.2023orele09:00Proba scrisă (sinteză/grilă)
02.11.2023orele: 12:00Termen afişare rezultate proba scrisă
03.11.2023orele12:00Termen depunere contestaţii proba scrisă
06.11.2023orele12:00Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă
07.11.2023orele: 09:00Proba interviu
08.11.2023orele09:00Termen afişare rezultate proba interviu
08.11.2023orele15:30Termen depunere contestaţii  proba interviu
09.11.2023orele11:00Termen afişare rezultate contestaţii  proba interviu
09.11.2023orele14:00Afişare rezultate finale concurs

MANAGER,

GEORGESCU EUGEN FLORIN


 
 

2023.10.11b-METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

2023.10.11b-CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC) 

FISA DE POST ASISTENT CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (format PDF)

FISA DE POST ASISTENT CHIRURGIE II (format PDF)

FISA DE POST ASISTENT COORDONATOR (format PDF)

FISA DE POST ASISTENT MEDICINA INTERNA (format PDF)

FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT FRIGOTEHNIST (format PDF)

FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR (format PDF)

FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)


 

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent coordonator Lab radioterapie (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent medical generalist Chirurgie cardiovasculara (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent medical generalist Chirurgie II (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent medical generalist Medicina interna (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA muncitor calificat – frigotehnist (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA muncitor calificat – zidar (format PDF)

2023.10.11b-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA muncitor necalificat (format PDF) 
 

Dosare

SELECTIE ASISTENT COORDONATOR LAB RADIOTERAPIE (format PDF)

SELECTIE ASISTENT MEDICAL LICENTIAT PRINCIPAL CHIR. II (format PDF)

SELECTIE ASISTENT MEDICAL LICENTIAT PRINCIPAL MED. INTERNA (format PDF)

SELECTIE ASISTENT MEDICAL PL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

SELECTIE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL CHIR. II (format PDF)

SELECTIE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL MED. INTERNA (format PDF)

SELECTIE MUNCITOR NECALIFICAT BIR. ADMINISTRATIV (format PDF)

 

ANUNT SALI PROBA SCRISA (format PDF)

 

Rezultate proba scrisa

REZULTATE SCRIS ASISTENT COORDONATOR LAB RADIOTERAPIE (format PDF)

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II LICENTIAT (format PDF)

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II PL (format PDF)

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL PR LICENTIAT MED INT (format PDF)

REZULTATE SCRIS ASISTENT MEDICAL PR MED INT PL (format PDF)

REZULTATE SCRIS MUNCITOR NECALIFICAT ADMINISTRATIV (format PDF)

 

ANUNT SALI INTERVIU (format PDF)


Rezultate interviu

REZULTATE INTERVIU ASISTENT COORDONATOR LAB RADIOTERAPIE (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II LICENTIAT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II PL (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL PR LICENTIAT MED INT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU MUNCITOR NECALIFICAT ADMINISTRATIV (format PDF)


Rezultate finale

REZULTATE FINALE ASISTENT COORDONATOR LAB RADIOTERAPIE (format PDF)

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II LICENTIAT (format PDF)

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL PR CHIR. II PL (format PDF)

REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL PR LICENTIAT MED INT (format PDF)

REZULTATE FINALE MUNCITOR NECALIFICAT ADMINISTRATIV (format PDF)

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)

Sari la conținut