Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs- 08.05.2023

ANTETanmcs 2023 .pdfNR. 22300/08.05.2023

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  organizează concurs pentru ocuparea a 1(un) post – normă întreagă, post contractual de execuţie vacant de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică, pe perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi, în cadrul Farmacieiîn conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, precum si prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 1. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele documente:
 2. a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut înanexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
 3. b)copia diplomei de licenţă şi certificatul de farmacist specialistîn specialitatea farmacie clinică;
 4. c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut înanexa nr. 3 la Ordinul 166 din 26 ianuarie 2023;
 7. f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. k)curriculum vitae, model comun european;
 13. l) copia carnetului de munca, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 14. m)taxă de înscriere – 150 RON.

Documentele prevăzute la lit d) şi f)  sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sanatate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate cu mentiunea « conform cu originalul ».

 1. Condiţiile generale de participare:

In conformitate cu prevederile art.3 din O.M.S 166/2023, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, şi cerintele specifice prevazute la art. 542 alin (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

III. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice contractuale sunt:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in farmacie;
 • Certificat de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică;
 • Certificat de membru al organizaţiei profesionale;
 • Poliţa de malpraxis aflată in termen de valabilitate;

Documentele menţionate mai sus vor fi prezentate şi in original in vederea certificării cu mentiunea « conform cu originalul ».

 1. Calendarul de desfasurare a concursului
 2. Depunerea dosarelor de înscrierela concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, in perioada 09.05.2023-22.05.2023, program luni-vineri, orele 10.00-14.00, la Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din strada Tabaci nr.1, Craiova, jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.
 3. Susţinerea probei scrise si a probei practicese va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din str. Tabaci, nr.1, jud. Dolj.

 

09.05.2023 – 22.05.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs
23.05.2023Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
24.05.2023orele15:00Afişare rezultate selecţie dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
25.05.2023orele15:00Depunere contestaţii  selecţie dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
26.05.2023orele15:00Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
30.05.2023orele09:00Proba scrisă
31.05.2023orele: 15:00Afişare rezultate proba scrisă
06.06.2023orele15:00Depunere contestaţii  proba scrisă
07.06.2023orele15:00Afişare rezultate contestaţii  proba scrisă
08.06.2023orele: 09:00Proba practică
09.06.2023orele15:00Afişare rezultate proba practică
12.06.2023orele15:00Depunere contestaţii  proba practică
13.06.2023orele12:00Afişare rezultate contestaţii  proba practică
13.06.2023orele15:00Afişare rezultate finale concurs

 

 

MANAGER,

GEORGESCU EUGEN FLORIN

 
 

Metodologia de concurs (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE farmacist specialist (format PDF)

FISA DE POST farmacist specialist (format PDF) 

ANUNT SUSPENDARE CONCURS (format PDF)

Sari la conținut