Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs-03.08.2023

ANTETanmcs 2023 .pdf

NR.37073/03.08.2023

ANUNŢ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

 

Postul scos la concursNumăr posturiNivel studiiNivel postLoc de muncă conform structurii organizatoriceDurata contractului /timp lucru
Asistent medical generalist principal3PLExecuţieSecţia

Chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Asistent medical generalist principal1PLExecuţieBloc operator

chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Infirmieră debutantă3GExecuţieSecţia

Chirurgie cardiovasculară

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Inginer II1SExecuţieSecţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Inginer IA2SExecuţieBiroul TehnicNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Registrator medical debutant1MExecuţieSecţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi
Secretar dactilograf debutant1G/MExecuţieBiroul AdministrativNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

“Art. 15

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 1. Asistent medical generalist principal (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

 • Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

 • Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
 • Grad principal;
 • Minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist.

 

 1. Inginer II:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (profil mecanic, electromecanic sau electric)
 • Minim 6 luni vechime în specialitate

 

 1. Inginer IA:
 • Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (profil mecanic, electromecanic sau electric)
 • Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

 1. Registrator medical debutant:
 • Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
 • Nu necesită vechime

 1. Infirmieră debutantă:
 • Şcoală generală;
 • Nu necesită vechime în muncă
 1. Secretar dactilograf debutant:
 • Diplomă de bacalaureat

Sau

 • Diplomă de absolvire a şcolii generale
 • Certificat de absolvire curs utilizare calculator
 • Nu necesită vechime în muncă

ACTELE NECESARE

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);
 11. k) adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015(pentru posturile de asistent medical);
 12. l) taxă de înscriere – 150 lei RON

 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), respectiv j)-k), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului şi pe posturi.gov.ro.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

Atribuţiile postului, bibliografia şi alte detalii, vor fi puse la dispoziţie, pe site-ul instituţiei: www.scjuc.ro şi la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj – Avizier.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 18.08.2023, orele 14.00.

 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

Selecţia dosarelor de înscriere;

Proba scrisă;

Interviul.

 

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de concurs.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută  doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) abilităţi de comunicare;
 6. f) iniţiativă şi creativitate.

 

Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

 

Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii admişi, la finalul concursului.

 

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

 

– proba scrisă în data de 28.08.2023, ora 09.00

– proba interviu în data de 01.09.2023 începand ora 09.00.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

03.08.2023 – 18.08.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs
21.08.2023Selecţia dosarelor
22.08.2023orele15:00Termen afişare rezultate selecţie dosare
23.08.2023orele15:00Termen depunere contestaţii selecţie dosare
24.08.2023orele15:00Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
28.08.2023orele09:00Proba scrisă (sinteză/grilă)
29.08.2023orele: 12:00Termen afişare rezultate proba scrisă
30.08.2023orele12:00Termen depunere contestaţii proba scrisă
31.08.2023orele09:00Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă
01.09.2023orele: 09:00Proba interviu
04.09.2023orele09:00Termen afişare rezultate proba interviu
04.09.2023orele15:30Termen depunere contestaţii proba interviu
05.09.2023orele11:00Termen afişare rezultate contestaţii proba interviu
05.09.2023orele14:00Afişare rezultate finale concurs

 

MANAGER,

GEORGESCU EUGEN FLORIN

 


 
 

Metodologia de concurs (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

BIBLIOGRAFIE infirmiera debutanta (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA asistent medical generalist principal Chirurgie cardiovasculara si Bloc operator chirurgie cardiovasculara (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA inginer II, inginer IA (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA registrator medical debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA secretar dactilograf debutant (format PDF)


 

FISA DE POST INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

FISA DE POST ASISTENT SECTIE+BLOC CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (format PDF)

FISA DE POST INGINER IA (format PDF)

FISA DE POST INGINER II (format PDF)

FISA DE POST REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

FISA DE POST SECRETAR DACTILOGRAF DEBUTANT (format PDF) 
 
 

Dosare

Dosare ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL BLOC OPERATOR CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

Dosare INGINER IA BIROU TEHNIC (format PDF)

Dosare INGINER II CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (format PDF)

Dosare REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

Dosare SECRETAR DACTILOGRAF DEBUTANT (format PDF)

ANUNT SALI PROBA SCRISA (format PDF)


Rezultate proba scrisa

rezultate scris ASISTENT BLOC OPERATOR CCV (format PDF)

rezultate scris ASISTENT CCV (format PDF)

rezultate scris INFIRMIERA DEB CCV (format PDF)

REZULTATE SCRIS INGINER IA (format PDF)

REZULTATE SCRIS INGINER II (format PDF)

rezultate scris REGISTRATOR CCV-ATI (format PDF)

REZULTATE SCRIS SECRETAR DACTILOGRAF DEBUTANT (format PDF)

ANUNT SALI INTERVIU (format PDF)


Rezultate interviu

REZULTATE INTERVIU AS PR BLOC OPERATOR (format PDF)

REZULTATE INTERVIU AS PR CCV (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INFIRMIERA DEB CCV (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGINER IA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGINER II (format PDF)

REZULTATE INTERVIU REG MED DEB CCV ATI (format PDF)

REZULTATE INTERVIU SECRETAR DACTILOGRAF DEBUTANT (format PDF)

Rezultate finale

REZULTATE FINALE AS PR BLOC OPERATOR (format PDF)

REZULTATE FINALE AS PR CCV (format PDF)

REZULTATE FINALE INFIRMIERA DEB CCV (format PDF)

REZULTATE FINALE INGINER IA (format PDF)

REZULTATE FINALE INGINER II (format PDF)

REZULTATE FINALE REG MED DEB CCV ATI (format PDF)

REZULTATE FINALE SECRETAR DACTILOGRAF DEBUTANT (format PDF)


ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)

Sari la conținut