Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs-23.11.2023

ANTETanmcs 2023 .pdf

NR.55668/23.11.2023

ANUNŢ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. TABACI, nr.1, judeţul DOLJ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Postul scos la concursNumar posturiNivel studiiNivel postLoc de muncă conform structurii organizatoriceDurata contractului /timp lucru
Asistent medical generalist1PLExecuțieSecția clinică Chirurgie generală IIINedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Asistent medical generalist debutant1PLExecuțieSecția clinică Chirurgie generală IIINedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi
Asistent medical de radiologie principal1PLExecuțieLaboratorul de Radiologie și imagistică medicalăNedeterminată /normă întreagă/ 6 ore/zi
Asistent medical de radiologie debutant1PLExecuțieLaboratorul de Radiologie și imagistică medicalăNedeterminată /normă întreagă/ 6 ore/zi
Muncitor calificat I – zidar1MExecuțieBiroul AdministrativNedeterminată /normă întreagă/ 8 ore/zi

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 15:

“Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Asistent medical generalist (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

 • Minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist.
 1. Asistent medical generalist debutant (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

 • Nu necesită vechime ca asistent medical generalist
 1. Asistent medical de radiologie principal (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă

Sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

 • Grad principal;

Minim 5 ani vechime ca asistent medical de radiologie.

 1. Asistent medical de radiologie debutant (PL):
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă

Sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

 • Nu necesită vechime ca asistent medical de radiologie.
 1. Muncitor calificat I (zidar):
 • Diplomă (certificat) de calificare

· Minim 9 ani vechime în specialitate

ACTELE NECESARE

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) copia certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și avizul anual în termen;
 11. k) adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;
 12. l) taxă de înscriere – 150 lei RON

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), respectiv j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului şi pe posturi.gov.ro.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 08.12.2023, orele 14.00.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, șef Serviciul R.U.N.O.S.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

Selecția dosarelor de înscriere;

Proba scrisă;

Interviul.

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de concurs.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) abilităţi de comunicare;
 6. f) iniţiativă şi creativitate.

Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

– proba scrisă în data de 18.12.2023, ora 09.00

– proba interviu în data de 22.12.2023 începand ora 09.00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23.11.2023 – 08.12.2023 Interval orar: 10:00 – 14:00Perioada de depunere dosare de concurs
11.12.2023Selecția dosarelor
12.12.2023orele: 14:00Termen afișare rezultate selecție dosare
13.12.2023orele: 14:00Termen depunere contestații selecție dosare
14.12.2023orele: 14:00Termen afișare rezultate contestații selecție dosare
18.12.2023orele: 09:00Proba scrisă (sinteză/grilă)
19.12.2023orele: 12:00Termen afișare rezultate proba scrisă
20.12.2023orele: 12:00Termen depunere contestații proba scrisă
21.12.2023orele: 12:00Termen afișare rezultate contestații proba scrisă
22.12.2023orele: 09:00Proba interviu
27.12.2023orele: 09:00Termen afișare rezultate proba interviu
27.12.2023orele: 15:30Termen depunere contestații proba interviu
28.12.2023orele: 11:00Termen afișare rezultate contestații proba interviu
28.12.2023orele: 14:00Afișare rezultate finale concurs

MANAGER,

 1. GEORGESCU EUGEN FLORIN

METODOLOGIA DE CONCURS

METODOLOGIA DE CONCURS

CERERE INSCRIERE CONCURS

CERERE INSCRIERE CONCURS

BIBLIOGRAFIE Asistent Medical Generalist Chirurgie III 

BIBLIOGRAFIE Asistent Medical Generalist Chirurgie III

TEMATICA Asistent Medical Generalist Chirurgie III 

TEMATICA Asistent Medical Generalist Chirurgie III

BIBLIOGRAFIE Asistent medical generalist debutant Chirurgie III

BIBLIOGRAFIE Asistent Medical Generalist Chirurgie III

TEMATICA Asistent medical generalist debutant Chirurgie III 

TEMATICA Asistent Medical Generalist Chirurgie III (1)

BIBLIOGRAFIE Asistent medical de radiologie principal | Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala 

BIBLIOGRAFIE Concurs Asistenei Med. RADIOLOGIE

TEMATICA Asistent medical de radiologie principal | Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala

TEMATICA CONCURS ASIST MED RADIOLOGIE 2023

BIBLIOGRAFIE Asistent medical de radiologie debutant | Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala 

BIBLIOGRAFIE Concurs Asistenei Med. RADIOLOGIE (1)

TEMATICA Asistent medical de radiologie debutant | Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala

TEMATICA CONCURS ASIST MED RADIOLOGIE 2023 (1)

BIBLIOGRAFIE Muncitor calificat I – zidar | Biroul Administrativ 

BIBLIOGRAFIE Muncitor Calificat Zidar

TEMATICA Muncitor calificat I – zidar | Biroul Administrativ (format PDF)

TEMATICA CONCURS MUNCITOR CALIFICAT I Zidar

FISA DE POST Asistent medical generalist / debutant Chirurgie III 

FISA POST ASISTENT CHIRURGIE III

FISA DE POST Asistent medical de radiologie principal / debutant | Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala 

FISA POST ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

FISA DE POST Muncitor calificat I – zidar | Biroul Administrativ 

FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR

Dosare

REZULTATE SELECTIE Asistent medical generalist  https://scjuc.ro/storage/2023/11/rezultate-selectie-asistent-medical-chir3.pdf REZULTATE SELECTIE Asistent medical generalist debutant https://scjuc.ro/storage/2023/11/rezultate-selectie-asistent-medical-debutant-chir3.pdf REZULTATE SELECTIE Asistent medical de radiologie debutant https://scjuc.ro/storage/2023/11/rezultate-selectie-asistent-medical-debutant-radiologie.pdf

ANUNT SALI PROBA SCRISA 

2023.111.23 ANUNT SALI PROBA SCRISA (1)

Rezultate proba scrisa

REZULTATE SCRIS Asistent medical generalist debutant (PL) 

2023.11.23 Rezultate Scris As Med Chir 3 Deb

REZULTATE SCRIS Asistent medical generalist (PL) 

2023.11.23 Rezultate Scris As Med Chir 3

REZULTATE SCRIS Asistent medical de radiologie debutant (PL) 

2023.11.23 Rezultate Scris As Med Radiologie Deb

Rezultate Interviu

REZULTATE INTERVIU Asistent medical generalist debutant (PL) 

2023.11.23 Rezultate Interviu As Med Deb Chir 3

REZULTATE INTERVIU Asistent medical generalist (PL) 

2023.11.23 Rezultate Interviu As Med Chir 3

Rezultate Finale

REZULTATE Finale Asistent medical generalist debutant (PL)

2023.11.23 Rezultate Finale As Med Gen Deb

REZULTATE Finale Asistent medical generalist (PL)

ANUNT ANGAJARE

2023.11.23 Anunt Angajare

Sari la conținut