Asistenta medicala ambulatorie in cadrul cabinetelor de specialitate din Ambulatoriu de specialitate integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Craiova se acorda numai pe baza unei programari telefonice sau la ghiseu, efectuata cu cel putin 24 ore lucratoare inainte de data dorita.
Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune subacuta se pot programa in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului.
Serviciile medicale paraclinice (laborator) recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune cronica se pot programa in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului.
In situatia in care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunta cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai tarziu de ziua anterioara programarii stabilite.
In situatia in care cabinetul medical nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta este obligat sa anunte bolnavul in cauza, dar nu mai tarziu de ziua anterioara programarii stabilite.
Programarile telefonice se fac la urmatoarele numere de telefon:
0251-502465 orele 8:00-18:00 - fisierul ambulatoriului de specialitati clinice
0251-502465 orele 8:00-15:00 - laboratorul de analize medicale
0251-502173, 0251-502479, 0251-502208 orele 8:00-18:00 - cabinetul de diabet, nutritie si boli metabolice
0251-502290 orele 8:00-15:00 - cabinetul de oncologie medicala
0251-502291 orele 8:00-18:00 - cabinetul de radioterapie
0251-502219 orele 8:00-18:00 - laboratorul de medicina nucleara (scintigrafii)
0771-064456 - GENETICA MEDICALA
0251-502240 - OFTALMOLOGIE ADULTI
0251-502252 - ENDOCRINOLOGIE
0251-502254 - NEUROLOGIE CAB 39
0251-502129 - FIZIOTERAPIE
0251-502226 - AUDIOMETRIE
0251-502481 - EXPLORARI FUNCTIONALE (EMG/EEG)
0251-502247 - ONCOLOGIE
0251-502482 - REUMATOLOGIE
0251-502226 - GASTROENTEROLOGIE
0251-502243 - CHIRURGIE VASCULARA (Dr.Raduletu Camelia)
 

 
Actul legislativ in baza caruia s-a facut aceasta notificare este:
Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
Ordinul 53 din 21 ianuarie 2010 (Ordinul 53/2010)
privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Nr. 44/53
 
Publicat in Monitorul Oficial 131 din 26 februarie 2010 (M. Of. 131/2010)
 
Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii nr. CSA 516 din 20 ianuarie 2010 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DG 75 din 21 ianuarie 2010,
in temeiul prevederilor:
-Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
 
Art. 1. - In sensul prezentului ordin, asistenta medicala ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, indiferent de forma lor de organizare, care asigura asistenta medicala in:
a) asistenta medicala primara;
b) ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si de medicina dentara;
c) asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii.
Art. 2. - Medicii care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale prevazute la art. 1 au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari telefonice sau prin alte mijloace, dupa caz, efectuata cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data dorita.
Art. 3. - Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, in conditiile prezentului ordin, cabinetele medicale prevazute la art. 1 au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile.
Art. 4. - Toate programarile efectuate in conditiile prezentului ordin, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemneaza, obligatoriu, in evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical.
Art. 5. -
(1) In vederea cresterii calitatii actului medical, la programarea serviciilor medicale se vor lua in considerare cel putin urmatoarele criterii:
a) in asistenta medicala primara: programul zilnic de activitate al medicului cuprins in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, luand in considerare faptul ca timpul mediu/consultatie este de 15 minute;
b) in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice: programul zilnic de activitate al medicului cuprins in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, luand in considerare faptul ca timpul mediu/consultatie este de 15 minute;
c) in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice: programul zilnic de activitate al cabinetului si capacitatea tehnica a aparaturii existente in dotarea acestuia;
d) in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile de medicina dentara: programul zilnic de activitate al medicului cuprins in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate si complexitatea serviciilor medicale de medicina dentara care se solicita a fi efectuate;
e) in ambulatoriul de specialitate pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii: programul zilnic de activitate al medicului cuprins in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, aparatura din dotare si durata serviciilor medicale care se solicita a fi efectuate.
(2) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune subacuta se pot programa in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului.
(3) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune cronica se pot programa in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului.
Art. 6. -
(1) In situatia in care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunta cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai tarziu de ziua anterioara programarii stabilite.
(2) In situatia in care cabinetul medical nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta este obligat sa anunte bolnavul in cauza, dar nu mai tarziu de ziua anterioara programarii stabilite.
Art. 7. - Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin:
a) situatiile de urgenta medico-chirurgicala;
b) cabinetele medicale care functioneaza in mediul rural, in localitati unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu exista posibilitatea efectuarii programarilor telefonice sau prin oricare alte mijloace;
c) serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune acuta.
Art. 8. -
(1) Organizarea si efectuarea controlului furnizarii serviciilor medicale in conditiile prezentului ordin se realizeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) La efectuarea controlului prevazut la alin. (1) pot participa si reprezentanti ai directiilor de sanatate publica.
Art. 9. - Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
 
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Nicolae Lucian Duta